Kurân-ı Kerim Mukabele

Hemen Dinle
Durdur

Bölümler

30 bölüm 33:47:47
1. Cüz
Fâtiha ve Bakara Sûreleri
1. Bölüm
01:09:20
2. Cüz
Bakara Sûresi
2. Bölüm
01:05:49
3. Cüz
Bakara ve Âl-i İmrân Sûreleri
3. Bölüm
01:04:10
4. Cüz
Âl-i İmrân ve Nisâ Sûreleri
4. Bölüm
01:02:51
5. Cüz
Nisâ Sûresi
5. Bölüm
01:03:27
6. Cüz
Nisâ ve Mâide Sûreleri
6. Bölüm
01:05:52
7. Cüz
Mâide ve En'âm Sûreleri
7. Bölüm
01:09:25
8. Cüz
En'âm ve A'râf Sûreleri
8. Bölüm
01:08:43
9. Cüz
A'râf ve Enfâl Sûreleri
9. Bölüm
01:06:56
10. Cüz
Enfâl ve Tevbe Sûreleri
10. Bölüm
01:04:08
11. Cüz
Tevbe ve Yûnus Sûreleri
11. Bölüm
01:06:59
12. Cüz
Hûd ve Yûsuf Sûreleri
12. Bölüm
01:08:10
13. Cüz
Yûsuf, R'ad ve İbrâhîm Sûreleri
13. Bölüm
01:05:45
14. Cüz
Hicr ve Nahl Sûreleri
14. Bölüm
01:07:11
15. Cüz
İsrâ ve Kehf Sûreleri
15. Bölüm
01:06:06
16. Cüz
Kehf, Meryem ve Tâhâ Sûreleri
16. Bölüm
01:05:27
17. Cüz
Enbiyâ ve Hac Sûreleri
17. Bölüm
01:02:04
18. Cüz
Mü'minûn, Nûr ve Furkân Sûreleri
18. Bölüm
01:06:45
19. Cüz
Furkân, Şuarâ ve Neml Sûreleri
19. Bölüm
01:07:51
20. Cüz
Neml, Kasas ve Ankebût Sûreleri
20. Bölüm
01:07:41
21. Cüz
Ankebût, Rûm, Lokmân, Secde ve ve Ahzâb Sûreleri
21. Bölüm
01:07:23
22. Cüz
Ahzâb, Sebe', Fâtır ve Yâsîn Sûreleri
22. Bölüm
01:10:38
23. Cüz
Yâsîn, Sâffât, Sâd ve Zümer Sûreleri
23. Bölüm
01:10:57
24. Cüz
Zümer, Mü'min ve Fussilet Sûreleri
24. Bölüm
01:07:08
25. Cüz
Şûrâ, Zuhruf, Duhân ve Câsiye Sûreleri
25. Bölüm
01:10:53
26. Cüz
Ahkâf, Muhammed, Fetih, Hucurât ve Kâf Sûreleri
26. Bölüm
01:12:00
27. Cüz
Zâriyât, Tûr, Necm, Kamer, Rahmân, Vâkıa ve Hadîd Sûreleri
27. Bölüm
01:10:56
28. Cüz
Mücâdele, Haşr, Mümtehine, Saf, Cuma, Münâfikûn, Tegâbün, Talâk ve Tahrîm Sûreleri
28. Bölüm
01:10:28
29. Cüz
Mülk, Kalem, Hâkka, Meâric, Nûh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyâmet, İnsân ve Mürselât Sûreleri
29. Bölüm
01:13:45
30. Cüz
Nebe, Naziât, Abese, Tekvîr, İnfitâr, Mutaffifîn, İnşikâk, Burûc, Târık, A'lâ, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâria, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fîl, Kureyş, Maûn, Kevser, Kâfîrun, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felak ve Nâs Sûreleri
30. Bölüm
01:08:46