Kültürümüzde Şiir Ve Musıki

Hemen Dinle
Durdur

Bölümler

51 bölüm 32:28:47
Gül Yüzünde Göreli
Ahmet Paşa'nın "Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül" şiiri üzerine...
1. Bölüm
38:38
Fariğ Olmam Eylesen Yüz Bin Cefa
Şeyh Galib'in "Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni" şiiri üzerine...
2. Bölüm
38:01
Bir Söz Dedi Cânan Ki
Nedim'in "Bir söz dedi cânan ki kerâmet var içinde" şiiri üzerine...
3. Bölüm
37:43
Ey Serv-i Gülzar-ı Vefa
III. Selim'in "Ey serv-i gülzar-ı vefa" şiiri üzerine...
4. Bölüm
37:53
Öyle Ser-Mestem Ki İdrâk
Fuzuli'nin "Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir" şiiri üzerine...
5. Bölüm
38:09
Esdi Nesîm-İ Nev-Bahâr Açıldı
Nefi'nin "Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem" şiiri üzerine...
6. Bölüm
37:45
Bir Devlet İçin Çarha
Nabi'nin "Bir devlet için çarha temennâdan usandık" şiiri üzerine...
7. Bölüm
38:17
Sultân-I Rüsül Şâh-ı Mümeccedsin Efendim
Şeyh Galib'in "Sultân-ı rüsül şâh-ı mümeccedsin efendim" şiiri üzerine...
8. Bölüm
37:26
Senden Bilirim Yok
Osman Nevres'in "Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül" şiiri üzerine...
9. Bölüm
38:05
Ey Gamze Söyle Zahm-ı Dilimden
Hekimbaşı Aziz'in "Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol" şiiri üzerine...
10. Bölüm
36:34
Ruhsârına Aybetme Nigâh Ettiğimi
Fuzuli'nin "Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi" şiiri üzerine...
11. Bölüm
38:54
Âşıka Tan Etmek Olmaz
Nefi'nin "Âşıka tan etmek olmaz mübtelâdır neylesin" şiiri üzerine...
12. Bölüm
37:36
Var Mı Cânâ, Sen Beni Bir
Celalettin Paşa'nın "Var mı cânâ derdi aşkın çâresi" ve "Sen beni bir bûseye ettin fedâ" şiirleri üzerine...
13. Bölüm
39:26
Tûtî-i Mucize Gûyem
Nefi'nin "Tûtî-i mucize gûyem ne desem laf değil" şiiri üzerine...
14. Bölüm
38:01
İftirakınla Efendim Bende Takat Kalmadı
Şeyh Galib'in "Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir" şiiri üzerine...
15. Bölüm
39:50
Hâl-i Siyeh Ki Garden-i Nâzik-Tenindedir
Edirneli Kami'nin "Hâl-i siyeh ki garden-i nâzik-tenindedir" şiiri üzerine...
16. Bölüm
38:18
Mushaf Demek Hatadır
Fuzuli'nin "Mushaf demek hatâdır ol safha-i cemâle" şiiri üzerine...
17. Bölüm
38:59
Güller Kızarır Şerm İle
Fitnat Hanım'ın "Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce" şiiri üzerine...
18. Bölüm
38:59
Hasretle Bu Şeb Gâh Uyudum
Nevres Paşa'nın "Hasretle bu şeb gâh uyudum gâhi uyandım" şiiri üzerine...
19. Bölüm
38:16
Yine Zevrak-ı Derunum Kırılıp
Şeyh Galib'in "Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü" şiiri üzerine...
20. Bölüm
39:42
İftirakınla Efendim Bende Takat Kalmadı
Bahti mahlaslı Sultan I. Ahmed'in "İftirakınla efendim bende takat kalmadı" şiiri üzerine...
21. Bölüm
38:36
Sabâ Ki Dest Ura Ol Zülfe
Nedim'in "Sabâ ki dest ura ol zülfe müşk-i nâb kokar" şiiri üzerine...
22. Bölüm
38:36
Olmada Diller Rübûde Gamze-i Câdûsına
Fitnat Hanım'ın "Olmada diller rübûde gamze-i câdûsına" şiiri üzerine...
23. Bölüm
37:29
Olmuş Nişân Tîr-i Muhabbet
III. Selim'in bestelediği, "Çîn-i gîsûsuna zencîr-i teselsül dediler" ve "Olmuş nişân tîr-i muhabbet civân iken" şiirleri üzerine...
24. Bölüm
39:55
Erişti Nev-Bahar Eyyâmı,
Nedim'in "Erişti nev-bahar eyyâmı, açıldı gül-i gülşen" şiiri üzerine...
25. Bölüm
38:43
Zülfünün Zencirine Bend Eyledin
Avni mahlaslı Fatih Sultan Mehmet'in "Zülfünün zencirine bend eyledin şahım benim" şiiri üzerine...
26. Bölüm
38:55
Feryâd Ki Feryâdıma İmdâd Edecek Yok
Nigar Hanım'ın "Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok" şiiri üzerine...
27. Bölüm
37:11
Ezelden Aşinanım Ben,
Mehmet Akif Ersoy'un "Ezelden aşinanım ben, ezelden hem-zebânımsın" şiiri üzerine...
28. Bölüm
39:34
Ey Çerh-i Sitemger
Aşık Ömer'in "Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma" şiiri üzerine...
29. Bölüm
39:37
Gül Yüzlülerin Şevkine Gel
Tab'î'nin "Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey" şiiri üzerine...
30. Bölüm
38:48
Ah Eylediğim Serv-i Hıramanın İçindir
Fuzulî'nin "Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir" şiiri üzerine...
31. Bölüm
37:58
Geçdi Zahm-ı Tîr-i Hecrin
Şeyh Galib'in "Geçdi zahm-ı tîr-i hecrin tâ dil-i nâ-şâdıma" şiiri üzerine...
32. Bölüm
38:10
Didem Ruhunu Gözler Gözler Ruhunu
Nazim'in "Didem ruhunu gözler gözler ruhunu didem" şiiri üzerine...
33. Bölüm
37:05
Niyâz-Nâme-i Dil Yâre
Sabri'nin "Niyâz-nâme-i dil yâre bî-zebân okunur" şiiri üzerine...
34. Bölüm
37:15
Müheyya Oldu Meclis Sakiya
Baki'nin "Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün" şiiri üzerine...
35. Bölüm
37:47
Sun Sagarı Bana Mestâne Desinler
Şeyhülislam Yahya'nın "Sun sagarı bana mestâne desinler" şiiri üzerine...
36. Bölüm
37:17
Cân-ı Kullâb-i Ser-i Zülfün Çeker
Şeyhülislam Yahya'nın "Cân-ı kullâb-i ser-i züllfün çeker senden yana" şiiri üzerine...
37. Bölüm
37:29
Ebrûlerinin Zahmı Nihandır Ciğerimde
Adli mahlaslı II. Mahmud'un "Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde" şiiri üzerine...
38. Bölüm
38:24
Ârzû-Yı Vuslatın Her Dem
Şeyh Galib'in "Ârzû-yı vuslatın her dem dil-i pâkimdedir" şiiri üzerine...
39. Bölüm
38:33
Gel Ey Nesîm-i Sabâ
Nâbî'nin "Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yardan ne haber" şiiri üzerine...
40. Bölüm
37:08
Ne Beyân-ı Hâle Cür'et Ne Figâna Tâkatım Var
Endrunlu Vasıf'ın Ne Beyân-ı Hâle Cür'et Ne Figâna Tâkatım Var şiiri üzerine...
41. Bölüm
37:20
Kültürümüzde Şiir Ve Musıki - İstanbul - 14/06/2021
-
41. Bölüm
37:55
Bu İmtidâd-ı Cevre ki Bahtın Şitâbı Var
Nedim'in Lem'i Atlı tarafından bestelenmiş Bu İmtidâd-ı Cevre ki Bahtın Şitâbı Var şiiri üzerine...
42. Bölüm
37:10
Ey Nihâl i İşve Bir Nevres Fidânımsın Benim
Şeyh Galib'in Ey Nihâl i İşve Bir Nevres Fidânımsın Benim şiiri üzerine...
43. Bölüm
37:32
Gâhî ki Eder Turrası Dâmânını Çîde
Cevri Çelebi'nin Gâhî ki Eder Turrası Dâmânını Çîde şiiri üzerine...
44. Bölüm
35:59
Bezm-i Meyde Mutrîbâ Bir Nağme-i Dil-cû Kopar
Fasih Ahmet Dede'nin Bezm-i Meyde Mutrîbâ Bir Nağme-i Dil-cû Kopar şiiri üzerine...
45. Bölüm
38:36
İzârın Gül Gül Olmuş Bûseden Dil Dağ Dâğındır
Naili Kadim'in İzârın Gül Gül Olmuş Bûseden Dil Dağ Dâğındır şiiri üzerine...
46. Bölüm
39:14
Ey Çeşm-i Âhû Hicr İle Tenhalara Saldın Beni
Riyazî'nin Ey Çeşm-i Âhû Hicr İle Tenhalara Saldın Beni şiiri üzerine...
47. Bölüm
37:39
Beni Candan Usandırdı Cefâdan Yâr Usanmaz Mı?
Fuzûlî'nin Beni Candan Usandırdı Cefâdan Yâr Usanmaz Mı şiiri üzerine...
48. Bölüm
39:59
Âbidân-ı Mustafayız Biz Hüseynilerdeniz
Hilmi Dede Baba'nın Âbidân-ı Mustafayız Biz Hüseynilerdeniz şiiri üzerine...
49. Bölüm
38:19
Kültürümüzde Şiir Ve Musıki - İstanbul - 17/08/2021
-
50. Bölüm
37:39