Düşüncenin Seyir Defteri

Bölümler

60 bölüm 53:27:41
Türkiye'nin Düşünce Havzası
Türkiye'nin düşünce havzasını oluşturan coğrafyalar ele alınıyor.
87. Bölüm
49:35
Klasik Düşüncede "İmkan"
Klasik düşüncede imkan ve imkansızlık kavramları tartışılıyor.
59. Bölüm
54:17
David Hume Felsefesi
David Hume'un nedenselliği ve gerçekliği üzerinden filozofun felsefi görüşü inceleniyor.
58. Bölüm
55:16
Kant'ta "Özbilinç" ve "Benlik"
Kant'ın hüküm veren "özbilinç" kavramından hareketle "benlik" konuşuluyor.
57. Bölüm
50:39
Kopernik Devrimi ve Saf Akıl
Bu bölümde, Kopernik devrimi ve Kant'ın "saf akıl" kavramı ele alınıyor.
56. Bölüm
56:19
Kant'ın Zihin ve Gerçeklik Kavramları
Immanuel Kant'ın, bir dönüm noktası sayılan "zihin" ve "gerçeklik" görüşleri ele alınıyor.
55. Bölüm
49:03
16. Yüzyıl Sonrası İdrak Meselesi
16. yüzyıl sonrasında, idrakın kavrayışına dair oluşan ana akım felsefi görüş ele alınıyor.
54. Bölüm
54:40
Görünüş ve Gerçeklik
Görünüş ve gerçeklik arasındaki ayrım tartışılıyor.
53. Bölüm
52:55
Zihin-Gerçeklik
Zihin ve gerçeklik ilişkisi, detaylarıyla işlenmeye devam ediyor.
52. Bölüm
50:58
Zihin ve Gerçeklik
Zihin ile gerçeklik ilişkisi ve bu ilişkinin çağdaş felsefede uğradığı değişim işleniyor.
51. Bölüm
54:30
İrade, Gaye ve İdrak İlişkisi
"İrade" ve "gaye" arasındaki ilişki ile iradeyi önceleyen "idrak" kavramı ele alınıyor.
50. Bölüm
53:47
İrade Kavramı
İslam ve Batı düşüncesinde "irade" kavramı tartışılıyor.
49. Bölüm
54:48
Bilinç ve Beyin
Ruhun gayrimaddiliği ile bilinç ve beyin ilişkisi konuşuluyor.
48. Bölüm
52:49
Psikoloji İlmi
İslam düşünce geleneği çerçevesinde psikoloji ilmi konuşuluyor.
47. Bölüm
55:56
İbni Tufeyl
Ömer Türker ve İbrahim Halil Üçer, İslam filozofu İbni Tufeyl hakkında konuşuyor.
46. Bölüm
54:53
İbni Bacce
Endülüslü filozof ve bilim insanı İbni Bacce konuşuluyor.
45. Bölüm
55:12
İbn Rüşd
İ. Halil Üçer ve Ömer Türker, İbn Rüşd'ün İslam düşünce geleneğindeki yerini ele alıyorlar.
44. Bölüm
55:48
Muhammed İkbal
Muhammed İkbal ve dini düşüncenin yeniden doğuşu ele alınıyor.
43. Bölüm
55:46
Çağdaş İslam Düşüncesi
Çağdaş İslam düşüncesinin temel meseleleri konuşuluyor.
42. Bölüm
57:41
Çağdaş İslam Düşüncesi
"Çağdaş İslam düşüncesi nasıl ele alınabilir?" sorusuna cevap aranıyor.
41. Bölüm
54:58
Yaratılış Teorisinin Metafizik Boyutu
İbrahim Halil Üçer ve Ömer Türker, yaratılış teorisinin metafizik boyutlarını ele alıyorlar.
40. Bölüm
56:15
Evrim Teorisi
"Evrim" teorisi ve İslam düşüncesinde "evrim anlayışları" konuşuluyor.
39. Bölüm
53:06
Kozmolojik Evrende "Dünya"
İslam düşünce geleneğinde, kozmolojik evren içinde Dünya'nın yeri konuşuluyor.
38. Bölüm
55:18
Kozmoloji Tasavvurları
İslam düşüncesinde "kozmoloji" tasavvurları üzerine konuşuluyor.
37. Bölüm
51:47
İslam Geleneğinde Adalet
İslam düşünce geleneğindeki "adalet" teorileri müzakere ediliyor.
36. Bölüm
53:16
Kemal Paşazade ve Taşköprülüzade
Osmanlı düşünce geleneğinde Kemal Paşazade ve Taşköprülüzade isimleri konuşuluyor.
35. Bölüm
52:39
14. ve 16. Yüzyılda Osmanlı Düşünce Hayatı
14. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı ilim ve düşünce hayatı konuşuluyor.
34. Bölüm
53:22
İmamü'l Haremeyn Cüveyni
İ. Halil Üçer ve Ömer Türker, İmamü'l-Haremeyn Cüveyni'nin siyaset teorisini konuşuyorlar.
33. Bölüm
51:40
Kutbüddin er-Razi
14. yüzyıl İslam düşüncesi ve Kutbüddin er-Razi konuşuluyor.
32. Bölüm
51:31
Gazali'nin Bilimsel Açıklama Modelleri
Gazali'nin adet teorisi ve düşünce geleneğinde bilimsel açıklama modelleri ele alınıyor.
31. Bölüm
55:16
Nedensellik
Ömer Türker ve İ. Halil Üçer, "nedensellik" konusunu ele alıyor.
30. Bölüm
55:25
Seyyid Şerif Cürcani
Seyyid Şerif Cürcani ve "Şerhu'l-Mevakıf" isimli eseri konuşuluyor.
29. Bölüm
53:13
Nübüvvet ve Yeni Bilgi
"Nübüvvet hangi yeni bilgiyi getiriyor?" sorusuna cevap aranıyor.
28. Bölüm
52:43
Nübüvvet
Klasik dönem felsefe geleneklerinde "nübüvvet" konusu ele alınıyor.
27. Bölüm
52:23
Din Felsefesi
Ömer Türker ve İbrahim Halil Üçer, "din felsefesi" konusunu ele alıyor.
26. Bölüm
55:32
Bilgelik ve Felsefe
Düşüncenin Seyir Defteri'nde, bilgelik ve felsefe arasındaki ilişki irdeleniyor.
25. Bölüm
53:08
Metafizik
İbn Sina'nın "metafizik" kavramını nasıl kurguladığı ele alınıyor.
24. Bölüm
53:49
Klasik Metinler
Düşünce tarihinde büyük rol oynayan klasik metinler ele alınıyor.
23. Bölüm
54:12
Felsefi Düşüncenin Seyri
"Felsefi düşünce nasıl bir seyir izledi?" sorusuna cevap aranıyor.
22. Bölüm
49:48
İbn Haldun
İslam düşünce geleneğinde İbn Haldun'un yeri ve önemi ele alınıyor.
21. Bölüm
52:24
Maveraünnehir
İslam düşünce geleneğinde Maveraünnehir havzasının önemi ele alınıyor.
20. Bölüm
53:31
Farabi
"İkinci öğretmen" olarak anılan Farabi ve İslam düşüncesindeki yeri konuşuluyor.
19. Bölüm
53:12
Ahlakın Temeli - 2. Kısım
Ahlakın temeli üzerine konuşulmaya devam ediliyor.
18. Bölüm
55:08
Ahlakın Temeli - 1. Kısım
Felsefe tarihinin en tartışmalı konularından biri olan "ahlakın temeli" konuşuluyor.
17. Bölüm
53:38
Vahdet-i Vücud & İbnü'l Arabi
İslam düşünce geleneğinde "vahdet-i vücud" kavramı ve İbnü'l Arabi konuşuluyor.
16. Bölüm
51:14
Şehabüddin Es-Sühreverdi
13. yüzyıl İslam düşüncesinin en önemli isimlerinden Şehabüddin Es-Sühreverdi konuşuluyor.
15. Bölüm
52:55
Teorik Yöntemler
İslam düşünce geleneğinde teorik yöntemler ele alınıyor.
14. Bölüm
50:34
13. Yüzyıl İslam Düşüncesi - 2. Kısım
İslam düşünce geleneğinde, 13. yüzyılda gerçekleşen yöntemsel dönüşümler ele alınıyor.
13. Bölüm
53:09
13. Yüzyıl İslam Düşüncesi - 1. Kısım
Bilimsel üretimin en yoğun olduğu 13. yüzyıl İslam düşüncesi ele alınıyor.
12. Bölüm
52:35
İmam Gazali
İslam düşünce tarihinde bir dönüm noktası kabul edilen İmam Gazali konuşuluyor.
11. Bölüm
54:51
Tümdengelim
İbn-i Sina'nın "tümdengelim" yöntemine getirdiği yenilikler ele alınıyor.
10. Bölüm
53:46
Felsefi Bilimsel Rasyonalite
İslam düşünce geleneğinde "felsefi bilimsel rasyonalite" ele alınıyor.
9. Bölüm
55:37
Kelam İlmi - 2. Kısım
İslam düşünce tarihinde "kelam" ilmi konuşulmaya devam ediliyor.
8. Bölüm
57:14
Kelam İlmi - 1. Kısım
İslam düşünce geleneğinde "kelam" ilminin mahiyeti konuşuluyor.
7. Bölüm
53:14
Bilimsel Bilgi
İslam düşünce geleneğinde "bilimsel bilgi"nin mahiyeti ele alınıyor.
6. Bölüm
50:56
Bilgi Kavramı
Düşünce tarihi içerisinde "bilgi" kavramı masaya yatırılıyor.
5. Bölüm
49:55
Gerçeklik ve Hakikat
Düşünce tarihimizde "gerçeklik" ve "hakikat" kavramı ele alınıyor.
4. Bölüm
52:13
Özgürlük
İnsanı tanımlayıcı yegane özellik olan "özgürlük" kavramı ele alınıyor.
3. Bölüm
52:30
İnsan Nedir?
İslam düşünce geleneğinden hareketle "İnsan nedir?" sorusuna cevap aranıyor.
2. Bölüm
51:24
İslam Düşüncesi Araştırmaları
İbrahim Halil Üçer ve Ömer Türker, İslam düşüncesi araştırmalarının önemini ele alıyorlar.
1. Bölüm
53:00