Berceste

Hemen Dinle
Durdur

Bölümler

51 bölüm 04:43:18
"Dest-bûsı ârzusıyla ger ölsem dostlar"
Fuzuli'nin "berceste" beytini dinleyelim: "Dest-bûsı ârzusıyla ger ölsem dostlar / Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su."
1. Bölüm
05:45
"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi"
Kanuni Sultan Süleyman'ın "Muhibbi" mahlasıyla yazdığı meşhur beyti ele alınıyor.
2. Bölüm
05:02
"Bir başıma kalsam şeh-i devrâna kul olmam"
İskender Pala, "Dertli" mahlaslı şairimizin "berceste" bir beytini açıklıyor.
3. Bölüm
05:35
"Meydana geldi na'ş-ı rakîb-i nemîme-sâz"
İskender Pala, 18. yüzyıl şairi Sâbit'in "berceste" bir beytini şerh ediyor.
4. Bölüm
05:28
"İlm kesbiyle pâye-i rif'at"
Fuzuli'nin "Aşk imiş her ne var alemde / İlim bir kıyl ü kâl imiş ancak" sözü ele alınıyor.
5. Bölüm
05:32
"Kendi elimle yâre kesip verdiğim kalem"
İskender Pala, Nevres-i Kadîm'in berceste bir beytini açıklıyor.
6. Bölüm
05:23
"Hak kulundan intikamın yine abdiyle alır"
Bu bölümde, Hacı Bayram-ı Veli'nin "berceste"sine kulak veriyoruz.
7. Bölüm
06:48
"Kâşkî sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân"
İskender Pala, Taşlıcalı Yahya'nın "berceste" bir beytini açıklıyor.
8. Bölüm
05:42
"Zen merde cüvân pîre kemân tîrine muhtaç"
Basirî mahlaslı şairin "berceste" bir beyti açıklanıyor.
9. Bölüm
05:30
"Tûti-i mu’cize gûyem ne desem lâf değil..."
İskender Pala, Nef'i'nin meşhur iki beytini açıklıyor.
10. Bölüm
05:36
"Bende Mecnun'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var"
İskender Pala, Fuzuli'nin "berceste" bir beytini açıklıyor.
11. Bölüm
05:04
"Ehi temkinem beni benzetme ey gül bülbüle"
İskender Pala, Fuzuli'nin "berceste" bir beytini açıklıyor.
12. Bölüm
05:43
"Marifet iltifata tabîdir"
Muallim Naci'nin, "Marifet iltifata tabîdir / Müşterisiz metâ zâyidir" dizeleri şerh ediliyor.
13. Bölüm
05:28
"Bu gamlar kim benim vardır baîrin başına koysan"
"Bu gamlar kim benim vardır baîrin başına koysan / Çıkar kafir cehennemden güler ehl-i azâb oynar"
14. Bölüm
05:20
"Güzeller mihribân olmaz demek yanlıştır ey Bâkî"
İskender Pala, divan şairimiz Baki'nin "berceste" bir beyitini ele alıyor.
15. Bölüm
05:16
"Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz"
İskender Pala, divan şairi Nabi'nin "berceste" beyitini yorumluyor.
16. Bölüm
05:28
"Elif okuduk ötürü / Pazar eyledik götürü"
İskender Pala, Yunus Emre'nin bir dörtlüğünü yorumluyor.
17. Bölüm
05:55
"Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn"
İskender Pala, Fuzuli'nin "berceste" bir beytini açıklıyor.
18. Bölüm
05:42
"Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal"
Baki'nin meşhur "Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş" beyti açıklanıyor.
19. Bölüm
05:35
"Aşk odu evvel düşer ma’şuka andan âşıka"
İskender Pala, laedri bir beytini açıklıyor.
20. Bölüm
05:52
"Hudâ göstermesin âsâr-ı izmihlâl bir yerde"
İskender Pala, Yenişehirli Avni Bey'in "berceste" bir beytini açıklıyor.
21. Bölüm
05:27
"Gâh olur devrân bize mihr ü vefâlar gösterir"
İskender Pala, Sultan II. Bayezid’in “Adli” mahlasıyla yazdığı bir beyti yorumluyor.
22. Bölüm
05:21
"Sanmanuz kim geceler beyhûdedir efgânımız"
İskender Pala, Fuzuli'nin "berceste" bir beytini şerh ediyor.
23. Bölüm
05:34
"Bin şîvesi vardır bu Züleyhâ-yı cihânın"
İskender Pala, İzzet Molla'nın "berceste" bir beytini açıklıyor.
24. Bölüm
05:28
"Ettik o kadar ref'-i taayyün ki Neşati"
İskender Pala, Mevlevi şair Neşati'nin "berceste" beytini yorumluyor.
25. Bölüm
05:21
"Ben melamet hırkasını / Kendim giydim eğnime"
İskender Pala, Kul Nesimi'nin dörtlüğünden hareketle "melâmet" kavramını irdeliyor.
26. Bölüm
05:20
"Andelîbi verd-i sad-berg ile tekfîn ettiler"
İskender Pala, İzzet Molla'nın "berceste" beytini yorumluyor.
27. Bölüm
05:14
"Aşk kim kalbe gıdadır ne yenir ne yutulur"
İskender Pala, Şinasi'nin beytinden hareketle "aşk"ı anlatıyor.
28. Bölüm
05:43
"Yâr elinden ey Muhibbî bir kadeh nûş eyleyen"
Kanuni Sultan Süleyman'ın "Muhibbi" mahlasıyla kaleme aldığı şiirden "berceste" bir beyit açıklanıyor.
29. Bölüm
05:35
"Bu şehr-i Sitanbul ki bî misl ü behâdır"
İskender Pala, Nedim'in meşhur İstanbul beyitini açıklıyor.
30. Bölüm
05:16
"Abisten-i safâ vü kederdir leyâl hep"
Rahmi mahlaslı şairin "berceste" beytini dinleyelim.
31. Bölüm
05:18
"Hikmet taleb-i mâlda Kârûn gibi şimdi"
İskender Pala, ünlü şair Nabi'nin bir gazelini şerh ediyor. "Hikmet taleb-i mâlda Kârûn gibi şimdi / Hâhişgeri-i lokmada Lokman unutulmuş / Olmuş o kadar halk-ı cihân mekrde üstâd / Kim sâbıka-ı şöhret-i şeytân unutulmuş"
32. Bölüm
05:18
“Eski eş’ârda dûrbîn ile ma'nâ görülür / Yeni eş’ârda ma-nâ diye külfet yoktur"
İskender Pala, Şair Eşref'in "berceste" bir beytini şerh ediyor.
33. Bölüm
05:49
"Sen usandırma eli el de usandırmaz seni"
İskender Pala, Esad Muhlis Paşa'nın dizelerini şerh ediyor.
34. Bölüm
05:06
"Mecnun ile bir mekteb-i aşk içre okurduk"
İskender Pala, faziletli şair Fuzuli'nin "berceste" bir beytini açıklıyor.
35. Bölüm
05:41
"Şimdi hayli sühanveran içre"
Şeyhülislam Yahya'nın "berceste" bir dörtlüğünü açıklıyor.
36. Bölüm
05:43
"Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül"
İskender Pala, Osman Nevres'in "berceste" bir dörtlüğünü şerh ediyor.
37. Bölüm
05:05
"Sînede evvel ne muhrik arzular var idi"
İskender Pala, edebiyatımızın tatlı dilli şairi Nedim'in "berceste" bir beytini açıklıyor.
38. Bölüm
05:45
"Kabiliyyet dâd-ı Hak'tır her kula olmaz nasip"
"Kabiliyyet dâd-ı Hak'tır her kula olmaz nasip / Sad hezâr terbiye etsen bî-edep olmaz edîb" İskender Pala, “laedri” bir beyiti şerh ediyor.
39. Bölüm
05:32
"Yıldız arayıp gökte nice turfta müneccim"
İskender Pala ile Ziya Paşa'nın mısralarına kulak verelim.
40. Bölüm
05:30
"Hemân ağlayı geldim âleme ağlayı gittim ben"
İskender Pala, "Rehayî" mahlaslı şairin berceste bir beytini şerh ediyor.
41. Bölüm
05:40
"Zâlimin ser-rişte-i ikbâlini bir âh keser"
"Zâlimin ser-rişte-i ikbâlini bir âh keser Rızka mânî olanın rızkını Allah keser" İskender Pala, “laedri” bir beyiti şerh ediyor.
42. Bölüm
05:09
"Zehr-i hicvi cihâna neşr edenin / Zebânı bî-şek zebân-ı ef’îdir"
İskender Pala, Nef'i'nin meşhur dörtlüğüne nazire olan bir başka dörtlüğü açıklıyor.
43. Bölüm
05:45
"Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-ı firâkız"
Sultan II. Selim'in "Selimî" mahlasıyla kaleme aldığı beyte kulak verelim.
44. Bölüm
06:03
"Erişir menzil-i maksuduna âheste giden"
İskender Pala, "Hatemî" mahlaslı şairin berceste bir beytini açıklıyor.
45. Bölüm
05:39
"Sakın sen kûy-ı cânân-ı uzak dur sanma ey Mecnun"
İskender Pala, Bursalı Beliğ'in "berceste" bir beytini şerh ediyor.
46. Bölüm
06:07
"Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilür"
İskender Pala, Sabit mahlaslı şairin "berceste" beytini açıklıyor.
47. Bölüm
05:52
"Canıma bir merhaba sundu ezelde çeşm-i yâr"
İskender Pala, Ahmed Paşa'nın "berceste" bir beytini açıklıyor.
48. Bölüm
05:38
"Eyitti ol perî bir gün düşüne girüren bir şeb"
İskender Pala, Zati'nin "berceste" bir beytini açıklıyor.
49. Bölüm
05:20
"Cihan ârâ cihan içindedir arayı bilmezler"
"Cihan ârâ cihan içindedir arayı bilmezler / O mâhîler ki derya içredir deryayı bilmezler"
50. Bölüm
05:30
"Sanman taleb-i devlet ü câh etmeye geldik"
"Sanman taleb-i devlet ü câh etmeye geldik / Biz âleme bir yâr için âh etmeye geldik"
51. Bölüm
05:21