51 Bölüm

04:43:18
Tüm Bölümler
Tüm Bölümler
Çalınmayanlar
Devam Edenler
Yeniden Eskiye
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Alfabetik

"Dest-bûsı ârzusıyla ger ölsem dostlar"

Fuzuli'nin "berceste" beytini dinleyelim: "Dest-bûsı ârzusıyla ger ölsem dostlar / Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su."
05:45
1. BÖLÜM

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi"

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Muhibbi" mahlasıyla yazdığı meşhur beyti ele alınıyor.
05:02
2. BÖLÜM

"Bir başıma kalsam şeh-i devrâna kul olmam"

İskender Pala, "Dertli" mahlaslı şairimizin "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:35
3. BÖLÜM

"Meydana geldi na'ş-ı rakîb-i nemîme-sâz"

İskender Pala, 18. yüzyıl şairi Sâbit'in "berceste" bir beytini şerh ediyor.
05:28
4. BÖLÜM

"İlm kesbiyle pâye-i rif'at"

Fuzuli'nin "Aşk imiş her ne var alemde / İlim bir kıyl ü kâl imiş ancak" sözü ele alınıyor.
05:32
5. BÖLÜM

"Kendi elimle yâre kesip verdiğim kalem"

İskender Pala, Nevres-i Kadîm'in berceste bir beytini açıklıyor.
05:23
6. BÖLÜM

"Hak kulundan intikamın yine abdiyle alır"

Bu bölümde, Hacı Bayram-ı Veli'nin "berceste"sine kulak veriyoruz.
06:48
7. BÖLÜM

"Kâşkî sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân"

İskender Pala, Taşlıcalı Yahya'nın "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:42
8. BÖLÜM

"Zen merde cüvân pîre kemân tîrine muhtaç"

Basirî mahlaslı şairin "berceste" bir beyti açıklanıyor.
05:30
9. BÖLÜM

"Tûti-i mu’cize gûyem ne desem lâf değil..."

İskender Pala, Nef'i'nin meşhur iki beytini açıklıyor.
05:36
10. BÖLÜM

"Bende Mecnun'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var"

İskender Pala, Fuzuli'nin "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:04
11. BÖLÜM

"Ehi temkinem beni benzetme ey gül bülbüle"

İskender Pala, Fuzuli'nin "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:43
12. BÖLÜM

"Marifet iltifata tabîdir"

Muallim Naci'nin, "Marifet iltifata tabîdir / Müşterisiz metâ zâyidir" dizeleri şerh ediliyor.
05:28
13. BÖLÜM

"Bu gamlar kim benim vardır baîrin başına koysan"

"Bu gamlar kim benim vardır baîrin başına koysan / Çıkar kafir cehennemden güler ehl-i azâb oynar"
05:20
14. BÖLÜM

"Güzeller mihribân olmaz demek yanlıştır ey Bâkî"

İskender Pala, divan şairimiz Baki'nin "berceste" bir beyitini ele alıyor.
05:16
15. BÖLÜM

"Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz"

İskender Pala, divan şairi Nabi'nin "berceste" beyitini yorumluyor.
05:28
16. BÖLÜM

"Elif okuduk ötürü / Pazar eyledik götürü"

İskender Pala, Yunus Emre'nin bir dörtlüğünü yorumluyor.
05:55
17. BÖLÜM

"Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn"

İskender Pala, Fuzuli'nin "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:42
18. BÖLÜM

"Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal"

Baki'nin meşhur "Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş" beyti açıklanıyor.
05:35
19. BÖLÜM

"Aşk odu evvel düşer ma’şuka andan âşıka"

İskender Pala, laedri bir beytini açıklıyor.
05:52
20. BÖLÜM

"Hudâ göstermesin âsâr-ı izmihlâl bir yerde"

İskender Pala, Yenişehirli Avni Bey'in "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:27
21. BÖLÜM

"Gâh olur devrân bize mihr ü vefâlar gösterir"

İskender Pala, Sultan II. Bayezid’in “Adli” mahlasıyla yazdığı bir beyti yorumluyor.
05:21
22. BÖLÜM

"Sanmanuz kim geceler beyhûdedir efgânımız"

İskender Pala, Fuzuli'nin "berceste" bir beytini şerh ediyor.
05:34
23. BÖLÜM

"Bin şîvesi vardır bu Züleyhâ-yı cihânın"

İskender Pala, İzzet Molla'nın "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:28
24. BÖLÜM

"Ettik o kadar ref'-i taayyün ki Neşati"

İskender Pala, Mevlevi şair Neşati'nin "berceste" beytini yorumluyor.
05:21
25. BÖLÜM

"Ben melamet hırkasını / Kendim giydim eğnime"

İskender Pala, Kul Nesimi'nin dörtlüğünden hareketle "melâmet" kavramını irdeliyor.
05:20
26. BÖLÜM

"Andelîbi verd-i sad-berg ile tekfîn ettiler"

İskender Pala, İzzet Molla'nın "berceste" beytini yorumluyor.
05:14
27. BÖLÜM

"Aşk kim kalbe gıdadır ne yenir ne yutulur"

İskender Pala, Şinasi'nin beytinden hareketle "aşk"ı anlatıyor.
05:43
28. BÖLÜM

"Yâr elinden ey Muhibbî bir kadeh nûş eyleyen"

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Muhibbi" mahlasıyla kaleme aldığı şiirden "berceste" bir beyit açıklanıyor.
05:35
29. BÖLÜM

"Bu şehr-i Sitanbul ki bî misl ü behâdır"

İskender Pala, Nedim'in meşhur İstanbul beyitini açıklıyor.
05:16
30. BÖLÜM

"Abisten-i safâ vü kederdir leyâl hep"

Rahmi mahlaslı şairin "berceste" beytini dinleyelim.
05:18
31. BÖLÜM

"Hikmet taleb-i mâlda Kârûn gibi şimdi"

İskender Pala, ünlü şair Nabi'nin bir gazelini şerh ediyor. "Hikmet taleb-i mâlda Kârûn gibi şimdi / Hâhişgeri-i lokmada Lokman unutulmuş / Olmuş o kadar halk-ı cihân mekrde üstâd / Kim sâbıka-ı şöhret-i şeytân unutulmuş"
05:18
32. BÖLÜM

“Eski eş’ârda dûrbîn ile ma'nâ görülür / Yeni eş’ârda ma-nâ diye külfet yoktur"

İskender Pala, Şair Eşref'in "berceste" bir beytini şerh ediyor.
05:49
33. BÖLÜM

"Sen usandırma eli el de usandırmaz seni"

İskender Pala, Esad Muhlis Paşa'nın dizelerini şerh ediyor.
05:06
34. BÖLÜM

"Mecnun ile bir mekteb-i aşk içre okurduk"

İskender Pala, faziletli şair Fuzuli'nin "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:41
35. BÖLÜM

"Şimdi hayli sühanveran içre"

Şeyhülislam Yahya'nın "berceste" bir dörtlüğünü açıklıyor.
05:43
36. BÖLÜM

"Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül"

İskender Pala, Osman Nevres'in "berceste" bir dörtlüğünü şerh ediyor.
05:05
37. BÖLÜM

"Sînede evvel ne muhrik arzular var idi"

İskender Pala, edebiyatımızın tatlı dilli şairi Nedim'in "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:45
38. BÖLÜM

"Kabiliyyet dâd-ı Hak'tır her kula olmaz nasip"

"Kabiliyyet dâd-ı Hak'tır her kula olmaz nasip / Sad hezâr terbiye etsen bî-edep olmaz edîb" İskender Pala, “laedri” bir beyiti şerh ediyor.
05:32
39. BÖLÜM

"Yıldız arayıp gökte nice turfta müneccim"

İskender Pala ile Ziya Paşa'nın mısralarına kulak verelim.
05:30
40. BÖLÜM

"Hemân ağlayı geldim âleme ağlayı gittim ben"

İskender Pala, "Rehayî" mahlaslı şairin berceste bir beytini şerh ediyor.
05:40
41. BÖLÜM

"Zâlimin ser-rişte-i ikbâlini bir âh keser"

"Zâlimin ser-rişte-i ikbâlini bir âh keser Rızka mânî olanın rızkını Allah keser" İskender Pala, “laedri” bir beyiti şerh ediyor.
05:09
42. BÖLÜM

"Zehr-i hicvi cihâna neşr edenin / Zebânı bî-şek zebân-ı ef’îdir"

İskender Pala, Nef'i'nin meşhur dörtlüğüne nazire olan bir başka dörtlüğü açıklıyor.
05:45
43. BÖLÜM

"Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-ı firâkız"

Sultan II. Selim'in "Selimî" mahlasıyla kaleme aldığı beyte kulak verelim.
06:03
44. BÖLÜM

"Erişir menzil-i maksuduna âheste giden"

İskender Pala, "Hatemî" mahlaslı şairin berceste bir beytini açıklıyor.
05:39
45. BÖLÜM

"Sakın sen kûy-ı cânân-ı uzak dur sanma ey Mecnun"

İskender Pala, Bursalı Beliğ'in "berceste" bir beytini şerh ediyor.
06:07
46. BÖLÜM

"Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilür"

İskender Pala, Sabit mahlaslı şairin "berceste" beytini açıklıyor.
05:52
47. BÖLÜM

"Canıma bir merhaba sundu ezelde çeşm-i yâr"

İskender Pala, Ahmed Paşa'nın "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:38
48. BÖLÜM

"Eyitti ol perî bir gün düşüne girüren bir şeb"

İskender Pala, Zati'nin "berceste" bir beytini açıklıyor.
05:20
49. BÖLÜM

"Cihan ârâ cihan içindedir arayı bilmezler"

"Cihan ârâ cihan içindedir arayı bilmezler / O mâhîler ki derya içredir deryayı bilmezler"
05:30
50. BÖLÜM

"Sanman taleb-i devlet ü câh etmeye geldik"

"Sanman taleb-i devlet ü câh etmeye geldik / Biz âleme bir yâr için âh etmeye geldik"
05:21
51. BÖLÜM